فغان

Saturday, February 26, 2005

با چشم و دلي ز مهر سرشار
به رهروان راه ازادي

و اين شهر ديگريست
كه تلخي لحظه هاش
در كام هر شيار و در دل هر ياد ويادگار ، انسان گرفته جاي
كز ان بجز
يك نسل سوخته
يك نسل پر شكسته
يك قلب دردمند
چيزي نمانده است،
«برخيز كوچك خان»
خسرو گلسرخي

3 Comments:

Post a Comment

<< Home