فغان

Wednesday, February 09, 2005


من از زماني كه قلب خود را گم كرده است ميترسم
من از تصور بيهودگي اين همه دست
و از تجسم بيگانگي اين همه صورت ميترسم
من مثل دانش اموزي كه درس هندسه اش را
ديوانه وار دوست ميدارد
تنها هستم........
«فروغ»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home