فغان

Wednesday, January 05, 2005


..... ان روزها گذشت
ان روزهاي سبز نم نم باران
روزهاي پر شدن از عطر ياس ........ پيچك ناز
روزهاي خوب، ساكت و محبوب
روزهاي پاك ، ساده و معصوم
....ان روزها گذشت
روزگار خنده هاي بي وقفه
روزگار بوسه هاي پر نشئه
«روزهاي« طنازي و فريب
« روزگار اشنايي با « دلشوره غريب
روزگار، روز، كام دل گرفتن ز يار
شب، تا سحر ستاره شمردن ز ياد
روزهاي دل به تو بستن
روزهاي دل ز تو جستن
روزهاي دوستت دارم
..........اه
روزهاي دوستم داري ؟؟؟
.....ان روزها گذشت
..... ان روزها گذشت
ابان 83

0 Comments:

Post a Comment

<< Home